联系我们
信息反馈
在线订购

Công ty TNHH Silicone ĐôngTước An Huy


ĐôngTước An Huyđượcthànhlpnăm 2018 visvnđăngký là 49.6 triu USD, có din tích là 159.000 , din tíchxâydng là 43.000 . ĐôngTước An Huysaukhiđượcđưa vào sdngnăm 2021 s có côngsutđạt 190.000 tncaosuthô và 100.000 tn các loicaosuhnhp. ĐôngTước An Huyscungcpdchvụđadng, kpthi và ưuvithơncho các khách hàng trongnước.